Platforma BrandMe CEO. Coś więcej niż plebiscyt

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka Prywatności i Cookies

Naszym celem jest zapewnienie Państwu  bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej. Państwa prywatność i ochrona dóbr osobistych są dla nas najważniejsze.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób działa nasza strona internetowa brandmeceo.pl (“Strona Internetowa”) oraz jakie dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzamy te dane.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), informujemy o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

 1. Dane administratora

1.1.       Operatorem Strony  Internetowej  oraz  administratorem  danych osobowych na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych,  pozyskiwanych  za  ich pośrednictwem  jest:

Art of Networking sp. z o.o.

ul.Miła 6, 00-180 Warszawa

NIP 5252933610; REGON 523794305;

kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

zwana dalej Art of Networking sp. z o.o.

 1. Podmioty i zakres przetwarzania danych osobowych.

2.1.       Niniejszą Politykę Prywatności kierujemy do każdej osoby korzystającej z naszej Strony Internetowej (“Użytkownik”)

2.2.      Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące liczby użytkowników, z podziałem na nowych użytkowników, sesjach i odsłonach, średnim czasem trwania sesji i współczynniku odrzuceń. Dane te są  zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz  system Google Analytics. Dane te mogą być zapisywane w logach serwera.

2.3.      Pliki cookies, o których mowa w pkt. 2.2. powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

2.4.      Zgodę na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. W celu usunięcia istniejących plików cookie z urządzenia, Użytkownik może skorzystać z opcji swojej przeglądarki.

2.5.      Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):

 • niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające Użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta Użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych Użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu Użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny;
 • wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

2.6.      Google Analytics, o którym mowa w pkt 2.2 powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

2.7.      Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat Użytkownika, na przykład wówczas, gdy Użytkownik klika na przycisk “Dodaj” lub “Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej Stronie Internetowej. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

2.8.      W zależności od rodzaju usługi dostępnej na naszej Stronie Internetowej, zakres danych osobowych, który jest niezbędny do jej realizacji może być różny. W takiej sytuacji, korzystając z usługi (np. formularza kontaktowego lub dokonując jakiejkolwiek subskrypcji), Użytkownik sam bezpośrednio przekazuje  kategorie danych, wymagane do skorzystania z usługi lub funkcjonalności. 

2.9.      Dane  osobowe,  których  przekazanie  jest  niezbędne  w  celu  wykonania  danej  usługi, realizacji transakcji bądź przyjęcia zamówienia będą w sposób wyraźny oznaczone na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych tj. imię,  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych  jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu prowadzenia korespondencji, w  szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie, złożenie zamówienia (zawarcie umowy). W przypadku niepodania którejkolwiek z tych danych, Art of Networking Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Użytkownikiem lub nie udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

2.10.    Art of Networking Sp. z o.o.  nie pozyskuje ani nie przetwarza danych wrażliwych.

 1. Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych.

3.1.       Art of Networking sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w poniższych celach  i okresach:

 1. umożliwienie korzystania ze Strony Internetowej, rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, konfiguracja, bezpieczeństwo i niezawodność Strony Internetowej, monitorowanie stanu sesji, dostosowanie wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu swojej strony internetowej. W tym celu dane przetwarzane są przez okres do 2 lat od zakończenia korzystania ze Strony lub skutecznego złożenia sprzeciwu;
 2. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku, gdy są Państwo stroną umowy podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy i/lub zgoda na przetwarzanie danych. W tym celu dane przetwarzane są do czasu zawarcia umowy, a po jej zawarciu przez czas trwania umowy oraz dokonania rozliczeń po jej zakończeniu, a także do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikającymi z umowy;
 3. prowadzenie dokumentacji księgowej – podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, podatków np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych. W tym celu dane przetwarzane są przez okres określony przepisami prawa tj. 5 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia roku rozliczeniowego;
 4. wewnętrzne cele administracyjne administratora (w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie, rozwój usług) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez czas niezbędny do realizacji tych celów;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy administratora, zaś czas przetwarzania to okres przedawnienia roszczeń, zależny od rodzaju roszczenia;
 6. w celach marketingowych, kontaktowych, w tym marketingu produktów i usług, nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez administratora akcji promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością – podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy administratora,  polegające na promocji marki oraz marketingu i sprzedaży produktów i usług, a przetwarzanie trwa przez okres do 2 lat od ostatniego kontaktu lub złożenia sprzeciwu.

3.2.        Przetwarzanie danych  osobowych  w  celach  marketingowych  może  przyjąć w szczególności  formę:  wysyłki newslettera, biuletynów informacyjnych, informowania o nowych ofertach, produktach lub usługach, obsługi klienta i pomocy dla klienta, oferowania osobom zarejestrowanym dodatkowych rabatów lub zapraszania ich do udziału w akcjach promocyjnych oraz konkursach, kontaktach w celu badania satysfakcji klienta lub jakości usług.

 1. Sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych.

 

4.1.      Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego o ograniczonym dostępie oraz zabezpieczonego przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  w  sposób  należyty, zgodny ze stosowanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi i  organizacyjnymi  zapewniającymi  ochronę przetwarzania  danych osobowych odpowiednią do kategorii danych, objętych ochroną.

4.2.      Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to w  szczególności filtrowanie, wyszukiwanie, profilowanie oraz usuwanie danych osobowych i uzupełnianie ich o dodatkowe informacje (np. historię zamówień) zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio założeniami.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

5.1.       Użytkownik ma prawo skierowania do Art of Networking sp. z o.o.  zapytania,  czy Art of Networking sp. z o.o. przetwarza jego dane osobowe,  a – w przypadku odpowiedzi pozytywnej – także o źródło pochodzenia danych, informacji od kiedy dane są przetwarzane, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania informacji, czy dane Użytkownika zostały udostępnione podmiotom trzecim, a jeżeli tak – to jakie podmioty (lub kategorie podmiotów) były odbiorcami jego danych osobowych.

5.2.      Użytkownik może odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług podmiotów trzecich.

5.3.      Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.4.      Użytkownik ma także prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).  W  takiej  sytuacji Art of Networking sp. z o.o. usunie wszystkie dane  osobowe Użytkownika, z wyłączeniem tych, których przechowywanie i przetwarzanie wiąże się z realizacją obowiązków ustawowych (np. przechowywanie kopii wystawionych faktur, zawierających dane osobowe – przez okres wymagany przepisami prawa). Art of Networking sp. z o.o. ma prawo pozostawić w zbiorze imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje w formie pisemnej na adres siedziby Art of Networking sp. z o.o.

5.5.      Mogą Państwo zgłosić tzw. „sprzeciw marketingowy” co skutkować będzie zaniechaniem wykorzystywania przez nas danych osobowych w celu realizacji jakichkolwiek aktywności marketingowych, z zachowaniem danych osobowych w systemach informatycznych i zbiorach danych Art of Networking sp. z o.o. np. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora.

5.6.      Mają Państwo prawo w szczególności:

 1. sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 2. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 3. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 4. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Odbiorcy danych.

6.1.      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, kontrahenci Administratora (jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy), podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne, prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora.

6.2.      Art of Networking może powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi (“Procesorowi”) w celu niezbędnych do wykonania umowy. Zasady  przetwarzania  powierzonych  danych  przez  Procesora  określać będzie pisemna umowa zawarta między Art of Networking sp. z o.o.,  a Procesorem.

6.3.      Art of Networking sp. z o.o. zobowiązana  jest  do  udostępniania  danych  osobowych  uprawnionym podmiotom  w  sytuacjach,  gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.1.       W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Google, LLC oraz Facebook Inc., LinkedIn Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.

7.2.      W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z  Administratorem.